Tam Giới hiện nay với nhiều loại thú cưỡi được nâng cấp làm tăng thêm nhiều thuộc tính. Với nhiệm vụ ngày một nhiều, Tam Giới kỳ sĩ có thể yên tâm lựa chọn cho mình loại thú cưỡi đẳng cấp tối ưu nhất.

Dưới đây là hệ thống sơ đồ thú cưỡi được cường hóa bằng Tướng Quân Lệnh.

Quý kỳ sĩ có thể tiến hành tải sơ đồ thú cưỡi tại đây

Tên Thú Công Thức Nâng cấp Tính Năng Thú Cưỡi Cường Hóa Trác Việt Phi Tuyết Hoàng Phiêu Mã (cấp 1) Thợ đồng ở Tân thủ thôn Phi Tuyết Hoàng Phiêu Mã, Tiền 40 vạn, 1 Liễu Mộc Sinh lực 50%Sát thương cơ bản 20 điểmXuất chiêu (Vũ khí) 10% Tăng tốc 40

*

Trác Việt Phi Tuyết Lâm Gian Tước (cấp 1) Thợ đồng ở Tân thủ thôn Phi Tuyết Lâm Gian Tư Tiền 40 vạn, 1 Liễu Mộc Sinh lực 50%Sát thương cơ bản 20 điểmXuất chiêu (bùa pháp) 10%Tăng tốc 40
*
Trác Việt Phi Tuyết Hoàng Vân Hồ Điệp(cấp 1) Thợ đồng ở Tân thủ thôn Phi Tuyết Hoàng Vân Hồ Điệp Tiền 40 vạn, 1 Liễu Mộc Sinh lực 50%Sát thương cơ bản 20 điểm

Xuất chiêu (Vũ khí) 10% Tăng tốc 40

*
Trác Việt Phi Tuyết Thiết Giáp Lang (cấp 20) Thợ Đồng ở tân thủ thôn Phi Tuyết Thiết Giáp Lang 80v Tiền 80 vạn, 1 TQ Lệnh, 200 đồng thau Sinh lực 50% Tấn công chí mạng 10% Thổ sát 30 điểm Tăng tốc 60
*
Trác Việt Phi Tuyết Thương Ưng (cấp 20) Thợ Đồng ở tân thủ thôn Phi Tuyết Thương Ưng, Tiền 80 vạn, 1 TQ Lệnh, 200 đồng Sinh lực 50% Phòng ngự 20 Hỏa sát 30 điểm Tăng tốc 60
*
Trác Việt Phi Tuyết Phong Vân Hồ Điệp (cấp 20) Thợ Đồng ở tân thủ thôn Phi Tuyết Phong Vân Hồ Điệp, Tiền TQ Lệnh, 200 đồng thau Sinh lực 50% Tấn công chí mạng 10% Thổ sát 30 điểm Tăng tốc 60
*
Trác Việt Phi Tuyết Đông Bắc Hổ (Cấp 40) Thợ đông ở Triều Ca Phi Tuyết Đông Bắc Hổ, Bá Lạc Nhẫn cấp 7, Tiền 150 vạn, 500 đồng thau 5 TQ Tăng tốc 100 Sinh lực 50% Hồi sinh lực 10% Hồi nội lực 10%
*
Trác Việt Phi Tuyết Đại Điêu (Cấp 40) Thợ đông ở Triều Ca Tuyết Đại Điêu, Bá Lạc Nhãn cấp 7 Tiền 150 vạn, 500 đồng thau, 5 TQ Lệnh Tăng tốc 100 Sinh lực 50% Hồi sinh lực 10% Hồi nội lực 10%
*
Trác Việt Phi Tuyết Xuyên Vân Hồ Điệp (Cấp 40) Thợ đông ở Triều Ca Phi Tuyết Xuyên Vân Hồ Điệp, Bá Lạc cấp 7, Tiền 150 vạn, 500 đồng thau 5 TQ Tăng tốc 100 Sinh lực 50 Hồi sinh lực 10% Hồi nội lực 10%
*
Chí Tôn Phi Tuyết Đông Bắc Hổ Điệp (Cấp 40) Thợ đông ở Triều Ca Phi Tuyết Đông Bắc Hổ, Bá Lạc Nhã cấp 7, Tiền 150v, 10 TQ, 500đ thau

Tăng tốc 100 Xuất chiêu (Vũ khí) 20% Tấn công chí mạng 5% Sát thương cơ bản 25%

*
Chí Tôn Phi Tuyết Đại Điêu (Cấp 40) Thợ đông ở Triều Ca Phi Tuyết Đại Điêu, Bá Lạc Nhãn cấp 7, Tiền 150 vạn, 500 đồng thau, 10 TQ Lệnh Tăng tốc 100 Xuất chiêu(bùa chú)20% Lôi sát 30% Băng sát 30%
*
Chí Tôn Phi Tuyết Xuyên Vân Hồ (Cấp 40) Thợ đông ở Triều Ca Phi Tuyết Xuyên Vân Hồ Điệp, Bá Lạc Nhãn cấp 7, Tiền 150 vạn, 10 TQ Lệnh Tăng tốc 100 Xuất chiêu (Vũ khí) 20% Tấn công chí mạng 5% Sát thương cơ bản 25%
*
Trác Việt Phi Tuyết Ngọc Kỳ Lân (Cấp 60) Thợ đông ở Triều Ca Phi Tuyết Ngọc Kỳ Lân, Bá Lạc Nhãn cấp 11, Tiền 500 vạn, 800 đồng thau, 3 TQ Lệnh Tăng tốc 120 Sinh lực 50% Kháng băng 15% Kháng thổ 15%
*
Trác Việt Phi Tuyết Kim Phụng Hoàng (Cấp 60) Thợ đông ở Triều Ca Phi Tuyết Kim Phụng Hoàng, Bá Lạc Nhãn cấp 11, Tiền 500 vạn, 800 đồng thau, 3 TQ Lệnh Tăng tốc 120 Sinh lực 50% Kháng băng 15% Kháng thổ 15%
*
Trác Việt Phi Tuyết Hoàng Linh Hồ Điệp

(Cấp 60) Thợ đông ở Triều ca

Phi Tuyết Hoàng Linh Hồ Điệp, Bá Lạc Nhãn cấp 11, Tiền 500 vạn, 800 đồng thau, 3 TQ Tăng tốc 120 Sinh lực 50% Kháng băng 15% Kháng thổ 15%
*
Siêu Phàm Phi Tuyết Ngọc Kỳ Lân (Cấp60) Thợ đông ở Triều Ca Phi Tuyết Ngọc Kỳ Lân, Bá Lạc Nhãn cấp 11, Tiền 300 vạn, 1200 đồng thau, 3 TQ Lệnh Tăng tốc 120 Sinh lực 50% Kháng lôi 15% Kháng hỏa 15%
*
Siêu Phàm Phi Tuyết Kim Phụng Hoàng (Cấp60) Thợ đông ở Triều Ca Phi Tuyết Kim Phụng Hoàng, Bá Lạc Nhãn cấp 11, Tiền 300 vạn, 1200 đồng thau, 3 TQ Lệnh Tăng tốc120 Kháng lôi 15% Sinh lực 50% Kháng hỏa 15%
*
Siêu Phàm Phi Tuyết Hoàng Linh Hồ Điệp (Cấp60) Thợ đông ở Triều Ca Phi Tuyết Hoàng Linh Hồ Điệp, Bá Lạc Nhãn cấp 11, Tiền 300 vạn, 1200 đồng thau, 3 TQ Lệnh Tăng tốc120 Kháng lôi 15% Sinh lực 50% Kháng hỏa 15%
*
Chí Tôn Phi Tuyết Ngọc Kỳ Lân (Cấp60) Thợ đông ở Triều Ca Phi Tuyết Ngọc Kỳ Lân, Bá Lạc Nhãn cấp 11, Tiền 500 vạn, 2 Lam Bảo Thạch, 25 TQ Lệnh Tăng tốc 120 Xuất chiêu (Vũ khí) 20% Tấn công chí mạng 10% Sát thương cơ bản 20% Sinh lực tối đa 50%
*
Chí Tôn Phi Tuyết Kim Phụng Hoàng (Cấp60) Thợ đông ở Triều Ca Phi Tuyết Kim Phụng Hoàng, Bá Lạc Nhãn cấp 11, Tiền 500 vạn, Lam Bảo Thạch , 25 TQ Lệnh Tăng tốc 120 Xuất chiêu(bùa chú) 20% Thổ sát 30% Hỏa sát 30% Sinh lực tối đa 50%
*
Chí Tôn Phi Tuyết Hoàng Linh Hồ Điệp (Cấp60) Thợ đông ở Triều Ca Phi Tuyết Ngọc Kỳ Lân, Bá Lạc Nhãn cấp 11, Tiền 500 vạn, 2 Lam Bảo Thạch, 25 TQ Lệnh Tăng tốc 120 Xuất chiêu (Vũ khí) 20% Xuất chiêu (Vũ khí) 20% Sát thương cơ bản 20% Sinh lực tối đa 50%
*
Chí Tôn Phi Tuyết Kim Phụng Hoàng (Cấp60) Thợ đông ở Triều Ca Phi Tuyết Kim Phụng Hoàng, Bá Lạc Nhãn cấp 11, Tiền 500 vạn,

Lam Bảo Thạch , 25 TQ Lệnh

Tăng tốc 120 Xuất chiêu(bùa chú) 20% Thổ sát 30% Hỏa sát 30%  Sinh lực tối đa 50%
*

Chí Tôn Phi Tuyết Hoàng Linh Hồ Điệp (Cấp60) Thợ đông ở Triều Ca

Phi Tuyết Hoàng Linh Hồ Điệp, Bá Lạc Nhãn cấp 11, Tiền 500 vạn, 2 Lam Bảo Thạch Tăng tốc 120

Xuất chiêu (Vũ khí) 20% Tấn công chí mạng 10% Sát thương cơ bản 20% Sinh lực tối đa 50%

*
Trác Việt Phi Tuyết Xích Diệm Kỳ Lân (Cấp90) Thợ đông ở Triều Ca Phi Tuyết Xích Diệm Kỳ Lân, Bá Lạc Nhãn cấp 13, Tiền 500 vạn, 1500 đồng thau, 10 TQ Lệnh Tăng tốc 150 Sinh lực tối đa 50% Tấn công chí mạng 5% Sát thương cơ bản 20%
*
Trác Việt Phi Tuyết Ứng Long (Cấp90) Thợ đông ở Triều Ca Phi Tuyết Ứng Long, Bá Lạc Nhãn cấp 13, Tiền 500 vạn, 1500 đồng thau, 10 TQ Lệnh Tăng tốc 150 Sinh lực tối đa 50% Băng sát 40% Lôi sát 25%
*
Trác Việt Phi Tuyết Phong Lôi Hồ Điệp (Cấp90) Thợ đông ở Triều Ca Phi Tuyết Phong Lôi Hồ Điệp, Bá Lạc Nhãn cấp 13, Tiền 500 vạn, 1500 đồng

Tăng tốc 150 Sinh lực tối đa 50% Tấn công chí mạng 5% Sát thương cơ bản 20%

*
Chí Tôn Phi Tuyết Xích Diệm Kỳ Lân (Cấp90) Thợ đông ở Triều Ca Phi Tuyết Xích Diệm Kỳ Lân, Bá Lạc Nhãn cấp 13, Tiền 800 vạn, 1000 đồng thau, 30 TQ Lệnh

Tăng tốc 150 Kháng tất cả 10% Phòng ngự 50 điểm Sinh lực 75%

*
Chí Tôn Phi Tuyết Ứng Long (Cấp90) Thợ đông ở Triều Ca Phi Tuyết Ứng Long, Bá Lạc Nhãn cấp 13, Tiền 800 vạn, 1000 đồng thau , 30 TQ Lệnh Tăng tốc 150 Kháng tất cả 10 % Phòng ngự 50 điểm Sinh lực 75%
*
Chí Tôn Phi Tuyết Phong Lôi Hồ Điệp (Cấp90) Thợ đông ở Triều Ca Phi Tuyết Phong Lôi Hồ Điệp, Bá Lạc Nhãn cấp 13, Tiền 800 vạn, 1000 đồng thau, 30 TQ Lệnh Tăng tốc 150 Kháng tất cả 10 % Phòng ngự 50 điểm Sinh lực 75%
*
Nghịch Thiên Phi Tuyết Xích Diệm Kỳ Lân (Cấp90) Thợ đông ở Triều Ca Phi Tuyết Xích Diệm Kỳ Lân, Bá Lạc Nhãn Lạc cấp 13, Tiền 1000 vạn, 5 Lam Bảo Thạch 120 TQ Lệnh 

Tăng tốc 150 Xuất chiêu (Vũ khí) 20% Sát thương cơ bản 25% Tấn công chí mạng 15% Sinh lực tối đa 50% Kháng tất cả 5%

*
Nghịch Thiên Phi Tuyết Ứng Long (Cấp90) Thợ đông ở Triều Ca Phi Tuyết Ứng Long, Bá Lạc Nhãn cấp 13 Tiền 1000 vạn, 5 Lam Bảo Thạch ,120 TQ Lệnh

Tăng tốc 150 Xuất chiêu (bùa pháp) 20% Thổ sát 35% Hỏa sát 40% Băng sát 30% Sinh lực tối đa 50%

*
Nghịch Thiên Phi Tuyết Phong Lôi Hồ Điệp

(Cấp90) Thợ đông ở Triều Ca Thợ đông ở Triều Ca

Phi Tuyết Phong Lôi Hồ Điệp, Bá Nhãn cấp 13, Tiền 1000 vạn 5 Lam Bảo Thạch , 120 TQ

Tăng tốc 150 Xuất chiêu (Vũ khí) 20% Sát thương cơ bản 25% Tấn công chí mạng 15% Sinh lực tối đa 50% Kháng tất cả 5%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *